6th March - Clav u13 v Stratford upon Avon - pigdon